Find ejendom

Landbrugsarealer i landzone sælges i offentligt udbud

Tolstedvej, Gjellerup, 7400 Herning
Grund areal: 274.040 kv.
Salgspris: Vejledende mindste pris kr. 1.781.260
Se prospekt for Tolstedvej, Gjellerup, 7400 Herning

Beskrivelse

Arealerne er beliggende mellem Tolstedvej., cykelstien til Nabkær op mod motorvejen, mellem Gjellerup og Herning

Jorden tilhører Agroskolen (Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier S/I og har tidligere indgået som en del af undervisning af unge kommende landmænd. I øjeblikket tjener de som afgræsningsarealer. 

Arealerne er udlejet på et års basis med udløb hver 31. december.

Mellem matr.nr.2b og 9r Gjellerup By, Gjellerup er der en selvstændig matrikel, matr.nr. 3d, Gjellerup By, Gjellerup på 8.745 m2, heraf vej 60 m2. Arealet tilhører en privat lodsejer.

Disse arealer er ikke omfattet af udbuddet.

Arealerne matr.nr 2b, 9r Gjellerup By, Gjellerup, og arealerne 10a og 10ch Gjellerup-Lund By, Gjellerup sælges i.h.t. Cirkulære om salg af Statens faste ejendomme.

Arealerne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3

Fristen for indgivelse af bindende købstilbud er fastsat til den

13. januar 2021 kl.12.00.

Købstilbud skal indsendes skriftligt i lukket kuvert til clausen-erhverv.dk., klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning eller toben@clausen-erhverv.dk  Købsprisen skal være inklusive moms.

Udbyder forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne købstilbud og kassere samtlige.

Handlen er betinget af sælgers bestyrelsesgodkendelse af handlen og købesummens berigtigelse.

Køber betaler tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde.

Kontakt mægler for fyldestgørende materiale